Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1,000 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 1,75%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.716 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,72 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

6 Δεκεμβρίου 2017

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

8 Νοεμβρίου 2017

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

1.000

875

2. Ύψος προσφορών

1.716

1.588

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,72

1,81

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.300

1.137,5

5. Απόδοση

1,75%

1,80%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,560

99,547

7. Cut – off ratio

5%

28%