Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 0,59%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.907 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,18 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Μαΐου 2018.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

 9 Μαΐου 2018

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

13 Απριλίου 2018

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

875

625

2. Ύψος προσφορών

1.907

1.755

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

2,18

2,81

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.137,5

812,5

5. Απόδοση

0,59%

0,79%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,850

99,801

7. Cut – off ratio

38%

60%