Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 0,72%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.777 εκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,03 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019, τις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

27 Φεβρουαρίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

30 Ιανουαρίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

 875

 625

2. Ύψος προσφορών

1.777

1.340

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

2,03

2,14

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.137,5

812,5

5. Απόδοση

0,72%

0,75%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,638

99,622

7. Cut – off ratio

74%

11%