Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 0,58%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 2.213 εκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,53 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Απριλίου 2019.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019, τις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

3  Απριλίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

27 Φεβρουαρίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

 875

 875

2. Ύψος προσφορών

2.213

1.777

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

2,53

2,03

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.137,5

1.137,5

5. Απόδοση

0,58%

0,72%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,708

99,638

7. Cut – off ratio

69%

74%