Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 0,46%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.375 εκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,57 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 3 Μαΐου 2019.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019, τις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

30  Απριλίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

3  Απριλίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

 875

 875

2. Ύψος προσφορών

1.375

2.213

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,57

2,53

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.137,5

1.137,5

5. Απόδοση

0,46%

0,58%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,768

99,708

7. Cut – off ratio

67%

69%