Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1.250 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 0,41%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.949 εκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,56 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019, τις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

5 Ιουνίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

30  Απριλίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

 1.250

 875

2. Ύψος προσφορών

1.949

1.375

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,56

1,57

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.625

1.137,5

5. Απόδοση

0,41%

0,46%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,794

99,768

7. Cut – off ratio

15%

67%