Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1.250 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 0,23%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 2.009 εκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,61 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, τις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

3 Ιουλίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

5 Ιουνίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

 1.250

 1.250

2. Ύψος προσφορών

2.009

1.949

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,61

1,56

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.625

1.625

5. Απόδοση

0,23%

0,41%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,884

99,794

7. Cut – off ratio

65%

15%