Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 0,15%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.567 εκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,51 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019, τις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

31 Ιουλίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

3 Ιουλίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

625

 1.250

2. Ύψος προσφορών

1.567

2.009

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

2,51

1,61

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

812,5

1.625

5. Απόδοση

0,15%

0,23%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,924

99,884

7. Cut – off ratio

75%

65%