Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο -0,02%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.018 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,73 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 112,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

9 Οκτωβρίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

7 Αυγούστου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

375

625

2. Ύψος προσφορών

1.018

993

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

2,73

1,59

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

487,5

812,5

5. Απόδοση

-0,02%

0,095%

6. Τιμή Δημοπρασίας

100,005

99,976

7. Cut – off ratio

50%

30%