Εκτύπωση

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 0,36%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.666 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,67 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 4 Μαΐου 2020.             

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

52 εβδομάδων

29 Απριλίου 2020

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1 Απριλίου 2020

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

1.000

375

2. Ύψος προσφορών

1.666

508

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,67

1,35

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.300

487,5

5. Απόδοση

0,36%

0,30%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,820

99,850

7. Cut – off ratio

100%

84%