Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,60%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 2,019 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,31 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

4 Μαρτίου 2014

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

4 Φεβρουαρίου 2014

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1.- Δημοπρατούμενο ποσό

875

625

2.- Ύψος προσφορών

2.019

1.441

3.-Συντελεστής κάλυψης(2:1)

2,31

2,31

4.-Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.137,5

812,5

5.- Απόδοση

3,60%

4,00%

6.- Τιμή Δημοπρασίας

98,213

98,017

7.- Cut – off ratio

35,10%

40,50%