Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,02%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,894 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 3,03 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

5 Αυγούστου 2014

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

8 Ιουλίου 2014

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1.- Δημοπρατούμενο ποσό

625

1.250

2.- Ύψος προσφορών

1.894

3.322

3.-Συντελεστής κάλυψης(2:1)

3,03

2,66

4.-Συνολικά αποδεκτό ποσό

812,5

1.625

5.- Απόδοση

2,02%

2,05%

6.- Τιμή Δημοπρασίας

98,990

98,975

7.- Cut – off ratio

29%

28%