ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Σήμερα 8 Ιουλίου 2015 διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1.250 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,97%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.625 εκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

  8 Ιουλίου 2015

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

10 Ιουνίου 2015

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1.- Δημοπρατούμενο ποσό

1.250

1.250

2.- Ύψος προσφορών

1.625

1.625

3.-Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,30

1,30

4.-Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.625

1.625

5.- Απόδοση

2,97%

2,97%

6.- Τιμή Δημοπρασίας

98,520

98,520

7.- Cut – off ratio

100%

100%