ΔΙΑΘΕΣΗ  ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Κατά την δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 23 Μαρτίου 2012, υποβλήθηκαν οι παρακάτω προσφορές  οι οποίες θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που έγινε δεκτή στη δημοπρασία της 20ης Μαρτίου 2012.

 

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

13 εβδομάδων

€ 7.383.000

98,937