Εκτύπωση
Εταιρείες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητες Πιστοληπτική Ικανότητα Προοπτική

Ημερομηνία Τελευταίας Αξιολόγησης

MOODY'S Ba3 Σταθερή Νοέμβριος  2020
FITCH BB Σταθερή Ιανουάριος 2021
STANDARD & POOR'S BB- Σταθερή Απρίλιος 2020
RATING AND INVESTMENT BB Σταθερή Δεκέμβριος  2019
DBRS BB (LOW) Σταθερή Απρίλιος  2020