Εκτύπωση
Ημερομηνία  31/12/2018
   
Πίνακας 1. Παράμετροι Κινδύνου Χαρτοφυλακίου  
Μέση σταθμική φυσική διάρκεια 18,17 έτη
Μέση σταθμική διάρκεια ανατιμολόγησης  13,01 έτη
Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης σε 1 Έτος 14,38%
Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης σε 5 Έτη 23,41%
Κίνδυνος Ανατιμολόγησης σε 1 Έτος 35,97%
Κίνδυνος Ανατιμολόγησης σε 5 Έτη 38,99%
Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) 2,74%
Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) 2,07%
Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) 23,21%
Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) 10,75%
Πίνακας 2. Παράμετροι Κινδύνου Χαρτοφυλακίου  
Ημερομηνία Συνολικό Κυβερνητικό Χρέος (Eκατ. €)
2015Q4 321.332 
2016Q1 321.016 
2016Q2 328.341 
2016Q3 323.709 
2016Q4 326.358 
2017Q1 326.529 
2017Q2 325.389 
2017Q3 326.114 
2017Q4 328.704 
2018Q1 343.740 
2018Q2 345.379 
2018Q3 356.034 
2018Q4 358.949 

 

Ο δείκτης κυμαινόμενου επιτοκίου συμπεριλαμβάνει τις πράξεις SWAP επιτοκίου και τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων από τον ESM επι των δανείων που έχει χορηγήσει στην Ελληνική Δημοκρατία