Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 9ης Μαΐου 2018, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές.        

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

13 εβδομάδων

€ 262.500.000

99,850

 

  

 Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Μαΐου 2018.

Date 30/6/2021
   
Table 1. Portfolio Risk Metrics  
Weighted Average Life 20,72 years
Weighted Average Time to next refixing  19,90 years
Refinancing Risk 1Y 5,78%
Refinancing Risk 5Y 17,99%
Refixing Risk 1Y 14,31%
Refixing Risk 5Y 23,73%
Ratio Foreign Debt to Total Debt (before derivatives) 0,52%
Ratio Foreign Debt to Total Debt (after derivatives) 0,23%
Ratio Floating Debt to Total Debt (before derivatives) 17,55%
Ratio Floating Debt to Total Debt (after derivatives) 1,62%
   
Table 2. Portfolio Risk Metrics  
Date Total outstanding General Government  debt (Mln €)
2021Q2 354.764

 

Ratio of floating rate is calculated including interest rate swap transactions and the use of funding instruments by ESM regarding the loans that  ESM has granted to the Hellenic Republic.The Risk Metrics and stock of debt are presented in terms of General Government debt.

 

Ημερομηνία  30/6/2021
   
Πίνακας 1. Παράμετροι Κινδύνου Χαρτοφυλακίου  
Μέση σταθμική φυσική διάρκεια 20,72 έτη
Μέση σταθμική διάρκεια ανατιμολόγησης  19.90 έτη
Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης σε 1 Έτος 5,78%
Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης σε 5 Έτη 17,99%
Κίνδυνος Ανατιμολόγησης σε 1 Έτος 14,31%
Κίνδυνος Ανατιμολόγησης σε 5 Έτη 23,73%
Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) 0,52%
Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) 0,23%
Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) 17,55%
Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) 1,62%
   
Πίνακας 2. Παράμετροι Κινδύνου Χαρτοφυλακίου  
Ημερομηνία Συνολικό Κυβερνητικό Χρέος Γενικής κυβέρνησης (Eκατ. €)
2021Q2 354.764

Ο δείκτης κυμαινόμενου επιτοκίου συμπεριλαμβάνει τις πράξεις SWAP επιτοκίου και τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων από τον ESM επι των δανείων που έχει χορηγήσει στην Ελληνική Δημοκρατία. Οι παράμετροι κινδύνου του χαρτοφυλακίου αφορούν το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης .