Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 4,69%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 2,603 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,60 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Μαΐου 2012.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012., στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

8 Μαΐου  2012

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

10 Απριλίου  2012

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1.- Δημοπρατούμενο ποσό

1.000

1.000

2.- Ύψος προσφορών

2.603

2.620

3.-Συντελεστής κάλυψης(2:1)

2,60

2,62

4.-Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.300

1.300

5.- Απόδοση

4,69%

4,55%

6.- Τιμή Δημοπρασίας

97,684

97,799

7.- Cut – off ratio

100,00%

100,00%