ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους ενός δισεκατομμυρίου Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 4,34%.  Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 2,320 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,32 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 18 Μαΐου 2012.Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 17 Μαΐου 2012, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων 

15 Μαΐου 2012     

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

17 Απριλίου 2012     

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1.- Δημοπρατούμενο ποσό

1.000

1.250

2.- Ύψος προσφορών

2.320

3.075

3.- Συντελεστής κάλυψης (2:1)

2,32

2,46

4.- Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.300

1.625

5.- Απόδοση

4,34%

4,20%

6.- Τιμή Δημοπρασίας

98,914

98,949

7.- Cut – off ratio

100%

100%