ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΥΛΩΝ  ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (EFSF)

 Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 θα διενεργηθεί μέσω της ΗΔΑΤ δημοπρασία άυλων τίτλων έκδοσης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ISIN

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΙΤΛΟΥ

ΤΟΚΟ-ΜΕΡΙΔΙΟ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

E000A1G0BV0

 €54.180.998,41

€0,01

0%

8/3/2012

12/9/2012

E000A1G0AF5

€147.234.580,00

€10

0,40%

12/3/2012

12/3/2013

E000A1G0AG3

€147.234.580,00

€10

1%

12/3/2012

12/3/2014

 

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 25 Μαΐου 2012 (Τ+2).

Η δημοπρασία διεξάγεται σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα στην από 24/2/2012 Πρόσκληση του Ελληνικού Δημοσίου στους κατόχους ομολόγων εκδοθέντων ή εγγυηθέντων από το Ελληνικό Δημόσιο να συναινέσουν ή να υπερψηφίσουν την τροποποίηση των τίτλων που προσδιορίζονται στις σχετικές προσκλήσεις ή να προσφέρουν τους τίτλους αυτούς προς ανταλλαγή, σύμφωνα με τους όρους και προυποθέσεις της Πρόσκλησης  «Invitation to US Persons».          

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με υποβολή μόνο ανταγωνιστικών προσφορών από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ. για το διάστημα από 10.30 π.μ. μέχρι και τις 12 μ.μ.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών .

Το ελάχιστο ποσό κάθε προσφοράς θα είναι 5 εκατ. ευρώ και δύνανται να υποβληθούν έως 5 ανταγωνιστικές προσφορές από κάθε Βασικό Διαπραγματευτή. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ικανοποιούνται όλες κατά φθίνουσα τιμή μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού.

Η κατανομή των προσφορών στην ελάχιστη αποδεκτή τιμή (cut-off price) θα γίνεται αναλογικά ανά τίτλο.

Μετά το πέρας της δημοπρασίας (έως και 13.00 μ.μ.) θα ανακοινωθούν η μέση σταθμική τιμή, η ελάχιστη αποδεκτή τιμή και η αναλογία κατανομής στην ελάχιστη αποδεκτή τιμή (cut-off ratio).

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα ενημερωθούν για την κατανομή των τίτλων που τους αναλογούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΗΔΑΤ.

Για τους τίτλους που θα δημοπρατηθούν δεν θα δοθεί προμήθεια.

Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της δημοπρασίας και επανάληψης αυτής .