ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ     

ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (EFSF)

 

Στη σημερινή δημοπρασία άυλων τίτλων έκδοσης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της από 24/2/2012 Πρόσκλησης του Ελληνικού Δημοσίου στους κατόχους ομολόγων εκδοθέντων ή εγγυηθέντων από το Ελληνικό Δημόσιο «Invitation to US Persons»), τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

 

 6-ΜΗΝΟ

1 ΕΤΟΣ 

2 ΕΤΗ 

(ποσά σε Ευρώ)

ISIN: EU000A1G0BV0

ISIN: EU000A1G0BV0

ISIN: EU000A1G0AF5

1.- Δημοπρατούμενο ποσό

 54.180.998,41

 147.234.580

 147.234.580

2.- Ύψος προσφορών

145.000.000

270.000.000

370.000.000

3.- Συντελεστής κάλυψης

2,68

1,83

2,51

4.- Συνολικά αποδεκτό ποσό

54.180.998,41

147.234.580

147.234.580

5.- Μέση Σταθμική τιμή

99,91192

99,79357

100,17990

6.- Ελάχιστη Αποδεκτή τιμή

99,905

99,600

100,140

7.- Cut – off ratio

38,36%

12,31%

63,53%

 

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 25 Μαΐου 2012