ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (EFSF) ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

Στη δημοπρασία της 23 Μαΐου 2012, για τη ρευστοποίηση άυλων τίτλων έκδοσης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της από 24/2/2012 Πρόσκλησης του Ελληνικού Δημοσίου στους κατόχους ομολόγων εκδοθέντων ή εγγυηθέντων από το Ελληνικό Δημόσιο  «Invitation to US Persons»), τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

 

 

 6-ΜΗΝΟ

1 ΕΤΟΣ 

2 ΕΤΗ 

(ποσά σε Ευρώ)

ISIN: EU000A1G0BV0

ISIN: EU000A1G0BV0

ISIN: EU000A1G0AF5

1.- Δημοπρατούμενο ποσό

 54.180.998,41

 147.234.580

 147.234.580

2.- Συνολικά αποδεκτό ποσό

54.180.998,41

147.234.580

147.234.580

3.- Καθαρή μεσοσταθμική τιμή δημοπρασίας

99,91192

99,79357

100,17990

4.- Μικτή τιμή (περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων) για την διανομή των προσόδων

99,911920

99,874666

100,382640

 

Η ημερομηνία διακανονισμού της δημοπρασίας είναι η Παρασκευή 25 Μαΐου 2012.

Τα δημοπρατηθέντα ποσά αφορούν τους βεβαιωθέντες έως και 18/5/2012 Αμερικανούς επενδυτές (“US Persons”) όπως ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση.

Τα ποσά που προέκυψαν από τη δημοπρασία, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των Φορέων του Συστήματος Εκκαθάρισης Άυλων Τίτλων της ΤτΕ, μετά την ολοκλήρωση του διακανονισμού της δημοπρασίας.