Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους ενός (1) δισεκατομμυρίου Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 4,20%.  Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,660 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,66 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων 

13 Νοεμβρίου 2012      (ποσά σε εκ. Ευρώ)

16 Οκτωβρίου 2012      (ποσά σε εκ. Ευρώ)

1.- Δημοπρατούμενο ποσό

1.000

1.250

2.- Ύψος προσφορών

1.660

2.375

3.- Συντελεστής κάλυψης (2:1)

1,66

1,90

4.- Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.300

1.625

5.- Απόδοση

4,20%

4,24%

6.- Τιμή Δημοπρασίας

98,949

98,939

7.- Cut – off ratio

100%

100%