Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 4 εβδομάδων, ύψους ενός 2,125 δισεκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,95%.  Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 2,765 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012.

         Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 637,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 4 εβδομάδων 

13 Νοεμβρίου 2012      (ποσά σε εκ. Ευρώ)

1.- Δημοπρατούμενο ποσό

2.125

2.- Ύψος προσφορών

2.765

3.- Συντελεστής κάλυψης (2:1)

1,30

4.- Συνολικά αποδεκτό ποσό

2.762,5

5.- Απόδοση

3,95%

6.- Τιμή Δημοπρασίας

99,694

7.- Cut – off ratio

100%