Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 29ης Δεκεμβρίου 2021, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.    

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

26 εβδομάδων

€ 112.500.000

100,231

 

  

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021.