Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο -0,43%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.289 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,06 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.             

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

26 Ιανουαρίου 2022

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

29 Δεκεμβρίου 2021

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

625

375

2. Ύψος προσφορών

1.289

1.118

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

2,06

2,98

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

812,5

487,5

5. Απόδοση

-0,43%

-0,46%

6. Τιμή Δημοπρασίας

100,218

100,231

7. Cut – off ratio

34%

9,41%