Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 27ης Απριλίου 2022, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές. 

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

26 εβδομάδων

€ 187.500.000

100,070

 

  

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 29 Απριλίου 2022.