Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 0,83%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.484 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,48 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022.             

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

                            

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

52 εβδομάδων

8 Ιουνίου 2022

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

9 Μαρτίου 2022

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

1.000

625

2. Ύψος προσφορών

1.484

863

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,48

1,38

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.300

812,5

5. Απόδοση

0,83%

-0,23%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,168

100,230

7. Cut – off ratio

70%

90%