Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 625  εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 1,97%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.317 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,11 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.             

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

                             

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

52 εβδομάδων

7 Σεπτεμβρίου 2022

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

8 Ιουνίου 2022

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

625

1.000

2. Ύψος προσφορών

1.317

1.484

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

2,11

1,48

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

812,5

1.300

5. Απόδοση

1,97%

0,83%

6. Τιμή Δημοπρασίας

98,047

99,168

7. Cut – off ratio

85%

70%