Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 625  εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,75%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.195 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,91 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023.             

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

                             

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

52 εβδομάδων

8 Μαρτίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

7 Δεκεμβρίου 2022

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

625

375

2. Ύψος προσφορών

1.195

1.047

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,91

2,79

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

812,5

487,5

5. Απόδοση

3,75%

2,73%

6. Τιμή Δημοπρασίας

96,346

97,310

7. Cut – off ratio

48%

99%