Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 31ης Μαΐου 2023, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.        

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

26 εβδομάδων

€ 187.500.000

98,260

  

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.