Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,81%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.553 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,48 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.             

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

   Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

                             

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

52 εβδομάδων

6 Σεπτεμβρίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

7 Ιουνίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

625

1.000

2. Ύψος προσφορών

1.553

1.510

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

2,48

1,51

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

812,5

1.300

5. Απόδοση

3,81%

3,84%

6. Τιμή Δημοπρασίας

96,290

96,260

7. Cut – off ratio

69%

11%