Σημείωση: Η μικρή αύξηση του επιτοκίου το έτος 2017 οφείλεται στην καταβολή των δεδουλευμένων

τόκων των PSI bonds που συμμετείχαν στην ανταλλαγή του Δεκεμβρίου 2017.