Ημερομηνία 31/3/2019
   
Πίνακας 1. Παράμετροι Κινδύνου Χαρτοφυλακίου  
Μέση σταθμική φυσική διάρκεια 21 έτη
Μέση σταθμική διάρκεια ανατιμολόγησης 13,71 έτη
Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης σε 1 Έτος 13,09%
Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης σε 5 Έτη 22,65%
Κίνδυνος Ανατιμολόγησης σε 1 Έτος 34,29%
Κίνδυνος Ανατιμολόγησης σε 5 Έτη 38,04%
Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) 2,63%
Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) 2,00%
Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) 22,21%
Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) 9,14%
   
Πίνακας 2. Παράμετροι Κινδύνου Χαρτοφυλακίου  
Ημερομηνία Συνολικό Κυβερνητικό Χρέος (Eκατ. €)
2015Q4 321.332
2016Q1 321.016
2016Q2 328.341
2016Q3 323.709
2016Q4 326.358
2017Q1 326.529
2017Q2 325.389
2017Q3 326.114
2017Q4 328.704
2018Q1 343.740
2018Q2 345.379
2018Q3 356.034
2018Q4 358.949
2019Q1 357.694

Ο δείκτης κυμαινόμενου επιτοκίου συμπεριλαμβάνει τις πράξεις SWAP επιτοκίου και τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων από τον ESM επι των δανείων που έχει χορηγήσει στην Ελληνική Δημοκρατία.