Σημείωση : Τα δάνεια του EFSF θεωρούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους ως δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου