Σημείωση : Το ποσοστό του δημοσίου χρέους με κυμαινόμενο επιτόκιο υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη:

(i) τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων από τον ESM σχετικά με τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στο Ελληνικό Δημόσιο

(ii) την ενσωμάτωση των παραμέτρων κινδύνου του χαρτοφυλακίου υποχρεώσεων του EFSF στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δημόσιου χρέους.