Ημερομηνία  31/12/2020
   
Πίνακας 1. Παράμετροι Κινδύνου Χαρτοφυλακίου  
Μέση σταθμική φυσική διάρκεια 19,43 έτη
Μέση σταθμική διάρκεια ανατιμολόγησης  19,02 έτη
Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης σε 1 Έτος 14,03%
Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης σε 5 Έτη 24,68%
Κίνδυνος Ανατιμολόγησης σε 1 Έτος 19,76%
Κίνδυνος Ανατιμολόγησης σε 5 Έτη 28,35%
Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) 1,45%
Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) 1,11%
Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) 18,33%
Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) 3,26%
   
Πίνακας 2. Παράμετροι Κινδύνου Χαρτοφυλακίου  
Ημερομηνία Συνολικό Κυβερνητικό Χρέος (Eκατ. €)
2015Q4 321.332
2016Q1 321.016
2016Q2 328.341
2016Q3 323.709
2016Q4 326.358
2017Q1 326.529
2017Q2 325.389
2017Q3 326.114
2017Q4 328.704
2018Q1 343.740
2018Q2 345.379
2018Q3 356.034
2018Q4 358.949
2019Q1 357.694
2019Q2 356.549
2019Q3 353.850
2019Q4 356.015
2020Q1 361.829
2020Q2 362.871
2020Q3 364.865
2020Q4 374.006

Ο δείκτης κυμαινόμενου επιτοκίου συμπεριλαμβάνει τις πράξεις SWAP επιτοκίου και τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων από τον ESM επι των δανείων που έχει χορηγήσει στην Ελληνική Δημοκρατία.