Ημερομηνία  31/3/2021
   
Πίνακας 1. Παράμετροι Κινδύνου Χαρτοφυλακίου  
Μέση σταθμική φυσική διάρκεια 19,28 έτη
Μέση σταθμική διάρκεια ανατιμολόγησης  18,30 έτη
Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης σε 1 Έτος 14,04%
Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης σε 5 Έτη 24,73%
Κίνδυνος Ανατιμολόγησης σε 1 Έτος 20,09%
Κίνδυνος Ανατιμολόγησης σε 5 Έτη 29,34%
Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) 0,49%
Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) 0,19%
Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) 16,89%
Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) 2,17%
   
Πίνακας 2. Παράμετροι Κινδύνου Χαρτοφυλακίου  
Ημερομηνία Συνολικό Κυβερνητικό Χρέος (Eκατ. €)
2015Q4 321.332 
2016Q1 321.016 
2016Q2 328.341 
2016Q3 323.709 
2016Q4 326.358 
2017Q1 326.529 
2017Q2 325.389 
2017Q3 326.114 
2017Q4 328.704 
2018Q1 343.740 
2018Q2 345.379 
2018Q3 356.034 
2018Q4 358.949 
2019Q1 357.694 
2019Q2 356.549 
2019Q3 353.850 
2019Q4 356.015 
2020Q1 361.829 
2020Q2 362.871 
2020Q3 364.865 
2020Q4 374.006 
2021Q1 380.795 

Ο δείκτης κυμαινόμενου επιτοκίου συμπεριλαμβάνει τις πράξεις SWAP επιτοκίου και τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων από τον ESM επι των δανείων που έχει χορηγήσει στην Ελληνική Δημοκρατία.