Ημερομηνία  31/12/2022
   
Πίνακας 1. Παράμετροι Κινδύνου Χαρτοφυλακίου(Προσωρινά στοιχεία)  
Μέση σταθμική φυσική διάρκεια 19.78έτη
Μέση σταθμική διάρκεια ανατιμολόγησης  18.43 έτη
Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης σε 1 Έτος 6.65%
Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης σε 5 Έτη 18.66%
Κίνδυνος Ανατιμολόγησης σε 1 Έτος 11.79%
Κίνδυνος Ανατιμολόγησης σε 5 Έτη 19.79%
Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) 0,01%
Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) 0,00%
Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) 14.81%
Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) 0,00%
   
Πίνακας 2. Παράμετροι Κινδύνου Χαρτοφυλακίου  
Ημερομηνία Συνολικό Κυβερνητικό Χρέος Γενικής κυβέρνησης (Eκατ. €)
2021Q2 354.010
2021Q3 357.295
2021Q4 353.389
2022Q1 357.665
2022Q2 359.110
2022Q3 357.431
2022Q4(Προσωρινά στοιχεία) 355.000

Ο δείκτης κυμαινόμενου επιτοκίου συμπεριλαμβάνει τις πράξεις SWAP επιτοκίου και τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων από τον ESM επι των δανείων που έχει χορηγήσει στην Ελληνική Δημοκρατία. Οι παράμετροι κινδύνου του χαρτοφυλακίου αφορούν το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης .