Ημερομηνία  31/3/2024
   
Πίνακας 1. Παράμετροι Κινδύνου Χαρτοφυλακίου  
Μέση σταθμική φυσική διάρκεια 19,19 έτη
Μέση σταθμική διάρκεια ανατιμολόγησης  18,50 έτη
Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης σε 1 Έτος 5,70%
Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης σε 5 Έτη 19,41%
Κίνδυνος Ανατιμολόγησης σε 1 Έτος 8,52%
Κίνδυνος Ανατιμολόγησης σε 5 Έτη 20,71%
Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) 0,00%
Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) 0,00%
Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) 14,56%
Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) 0,00%
   
Πίνακας 2. Παράμετροι Κινδύνου Χαρτοφυλακίου  
Ημερομηνία Συνολικό Κυβερνητικό Χρέος Γενικής κυβέρνησης (Eκατ. €)
2021Q2 354.010
2021Q3 357.295
2021Q4 353.389
2022Q1 357.665
2022Q2 359.110
2022Q3 357.431
2022Q4 356.256
2023Q1 355.270
2023Q2 358.045
2023Q3 360.171
2023Q4 356.695
2024Q1*(Προσωρινά στοιχεία) 356.050

Ο δείκτης κυμαινόμενου επιτοκίου συμπεριλαμβάνει τις πράξεις SWAP επιτοκίου και τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων από τον ESM επι των δανείων που έχει χορηγήσει στην Ελληνική Δημοκρατία. Οι παράμετροι κινδύνου του χαρτοφυλακίου αφορούν το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης .