Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από:

  1. Τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο
  2. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
  3. έναν εκ των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλο ανώτατο στέλεχος της με αναπληρωτή Διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος
  4. τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών
  5. το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού με αναπληρωτή τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΔΗΧ ΔΙΟΙΚΗΣΗ GR