Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από:

  1. Τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρόεδρο
  2. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
  3. έναν εκ των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλο ανώτατο στέλεχος της με αναπληρωτή Διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος
  4. τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
  5. το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού,  με αναπληρωτή κατα τα προβλεπόμενα στην παρ.5 του αρ.64 του ν.4941/2022 (Α' 113).

18092.png