Σκοπός του Οργανισμού είναι η μέριμνα για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, τη βελτιστοποίηση του κόστους δανεισμού και την επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης του δημοσίου χρέους, ιδίως ως προς τη σύνθεση και τη χρονική διάρκειά του, ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας και τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες, καθώς και για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου.