Η πολιτική διαχείρισης χαρτοφυλακίου του ΟΔΔΗΧ στηρίζεται στις ακόλουθες αρχές:

  • Διερεύνηση και αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τις εκάστοτε συνθήκες των αγορών.
  • Σύναψη διαχειριστικών πράξεων για την βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους εξυπηρέτησης.
  • Αποφυγή της ενσωμάτωσης συστημικών κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο χρέους.
  • Ελαχιστοποίηση του συναλλαγματικού κινδύνου.
  • Μείωση του επιτοκιακού κινδύνου στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, αξιοποιώντας τη σημερινή συγκυρία των ιστορικά χαμηλών ευρωπαϊκών επιτοκίων.
  • Διασφάλιση και περαιτέρω επέκταση της ήδη μεγάλης μέσης σταθμικής φυσικής διάρκειας του χαρτοφυλακίου χρέους.
  • Συνδυασμός της πολιτικής δανεισμού και διαχείρισης προς επίτευξη μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων.
  • Αναγωγή και εφαρμογή των προαναφερομένων αρχών με όρους Γενικής Κυβέρνησης.
  • Συντονισμός και εποπτεία των δράσεων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφορικά με τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους.