1. Γενικοί Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το μήνυμα πριν να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο. Με την χρήση του δικτυακού τόπου πέρα από την σελίδα αυτή, δηλώνετε ότι κατανοείτε και αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους χρήσης.

Οι όροι χρήσης καλύπτουν το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και κάθε σελίδα του πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με αυτούς τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με κάποιων από αυτούς τους όρους χρήσης, παρακαλούμε όπως μην χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο.Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. λαμβάνει τα μέσα εκείνα ώστε να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ποιότητα των δεδομένων και των άλλων πληροφοριών που παρέχονται από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και αναπαράγονται από αυτό τον δικτυακό τόπο. Παρόλα αυτά, ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. δεν παρέχει καμία εγγύηση, ευθέως ή εμμέσως, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε υπαιτιότητα ή ευθύνη για την ακρίβεια, ορθότητα, πληρότητα, διαθεσιμότητα, συνάφεια με το σκοπό ή χρήση οποιασδήποτε πληροφορία που είναι διαθέσιμη από αυτό τον δικτυακό τόπο ούτε αντιπροσωπεύει ότι η χρήση της δεν θα καταργήσει άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας.

Το σύνολο του υλικού που περιέχεται σε αυτό τον δικτυακό τρόπο μπορεί να αναπαραχθεί ελεύθερα, με την προϋπόθεση ότι αναπαράγεται με ακρίβεια, δεν χρησιμοποιείται σε πλαίσιο παρερμηνείας και ότι αναφέρεται η πηγή.

Η πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο (συμπεριλαμβανομένων και των όρων χρήσης) υπόκειται σε αλλαγές, συμπλήρωση ή τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. [Υπόκειται στην δική σας ευθύνη να ελέγχετε τους όρους χρήσης κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο].

2. Περιορισμός Ευθύνης Δικτύου

Το υλικό σε αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχεται από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. με σκοπό την πληροφόρηση. Τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές και δεν θα πρέπει να αξιολογούνται ως τέτοιες.

Οτιδήποτε παρέχεται μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί σε καμία περίπτωση, υπόσχεση ή αντιπροσώπευση (παρελθούσα ή τρέχουσα) της Ελληνικής Δημοκρατίας ή του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.. Τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως νομικές, επιχειρηματικές ή φορολογικές συμβουλές. Αναφορά σε οποιοδήποτε εμπορικό προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία με εμπορικό σήμα, σήμα κατατεθέν, ή άλλο, δεν αποτελούν προτροπή, σύσταση ή ευνοϊκή τοποθέτηση από την Ελληνική Δημοκρατία ή τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ..

Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. δεν είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε κόστος, αξίωση, έξοδο ή φθορά ή άλλη ευθύνη, έμμεση ή άμεση, προερχόμενη από την χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή από οποιαδήποτε διακοπή ή καθυστέρηση στην υπηρεσία ή λόγω κάποιου ιού.

3. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που του παρέχονται από τους επισκέπτες του μόνο για στατιστικούς λόγους και για λόγους επικοινωνίας, χωρίς να παρέχει τα στοιχεία αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. τηρεί αρχείο των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται μόνο για τους προαναφερόμενους εσωτερικούς στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. λόγους, καθώς και για την βελτίωση της βάσης δεδομένων επικοινωνίας του. Στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

4. Βάση δεδομένων επικοινωνίας

Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. δύναται να συλλέξει μη προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους με σκοπό να αξιολογήσει τις προτιμήσεις των χρηστών και να βελτιώσει το δικτυακό του τόπο.

5. Συνδέσεις (links) προς άλλους Δικτυακούς Τόπους (Sites)

Για λόγους διευκόλυνσης και πληροφόρησης, ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. παρέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links). Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των άλλων δικτυακών τόπων με τους οποίους συνδέεται ή στους οποίους παραπέμπει μέσω « δεσμών ». Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. δεν εγγυάται την παρεχόμενη πληροφόρηση, το περιεχόμενο την παρουσίαση ή την ακρίβεια αυτών των δικτυακών τόπων, ούτε δίνει οποιαδήποτε εγγύηση, άμεση ή έμμεση, που να αφορά αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Οι εξωτερικοί αυτοί δικτυακοί τόποι περιέχουν πληροφορίες που αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων και υπόκεινται σε όρους χρήσης. Η άδεια για την χρήση του υλικού αυτού πρέπει να λαμβάνεται απευθείας από τον ιδιοκτήτη τους και δεν μπορεί να δοθεί από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ..