Εταιρείες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητες Πιστοληπτική Ικανότητα Προοπτική Ημερομηνία Τελευταίας Αξιολόγησης
MOODY'S Ba3 Σταθερή Νοέμβριος  2020
FITCH BB Θετική Ιανουάριος 2022
STANDARD & POOR'S BB+ Σταθερή Απρίλιος 2022
RATING AND INVESTMENT BB Σταθερή Μάρτιος   2021
DBRS BB(High) Σταθερή Μάρτιος 2022
SCOPE RATINGS BB+ Σταθερή Σεπτέμβριος 2021