Εταιρείες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητες Πιστοληπτική Ικανότητα Προοπτική Ημερομηνία Τελευταίας Αξιολόγησης
MOODY'S Ba3 Θετική Μάρτιος 2023
FITCH BB+ Σταθερή Ιανουάριος 2023
STANDARD & POOR'S BB+ Θετική Απρίλιος 2023
RATING AND INVESTMENT BB+ Σταθερή Ιούνιος 2022
DBRS BB(High) Σταθερή Μάρτιος 2023
SCOPE RATINGS BB+ Θετική Μάρτιος 2023


 Rating_Publisher_File_30-01-2023.jpg