Εταιρείες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητες Πιστοληπτική Ικανότητα Προοπτική

Ημερομηνία Τελευταίας Αξιολόγησης

MOODY'S Ba3 Σταθερή Νοέμβριος  2020
FITCH BB Σταθερή Ιανουάριος 2021
STANDARD & POOR'S BB Θετική Απρίλιος 2021
RATING AND INVESTMENT BB Σταθερή Μάρτιος   2021
DBRS BB (LOW) Σταθερή Μάρτιος 2021