Η πολιτική δανεισμού του ΟΔΔΗΧ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

  • Παροχή διαφάνειας αναφορικά με τη συνολική ετήσια δανειακή πολιτική του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Συνέχιση της διαμόρφωσης της καμπύλης αποδόσεων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω ομολογιακών εκδόσεων σε διαφορετικές διάρκειες, πιθανόν δε (αναλόγως των συνθηκών αγοράς και υπό την προϋπόθεση συγκριτικά ευνοϊκότερων όρων δανεισμού) και σε ξένο νόμισμα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω έκδοσης Ομολόγων του ΕΔ, υψηλής ρευστότητας, σε ευρύ φάσμα λήξεων, καλύπτοντας ταυτόχρονα και τα ενδεχόμενα κενά που παρατηρούνται στην καμπύλη των κρατικών χρεογράφων.
  • Προσπάθεια μείωσης του περιθωρίου πιστωτικού κινδύνου σε όλο το φάσμα της καμπύλης ώστε να προσεγγίσει αυτό των άλλων χωρών της ευρωζώνης.
  • Ανάληψη πιθανών πρωτοβουλιών για μελλοντικές ασκήσεις αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου, αναλόγως των συνθηκών αγοράς και του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
  • Διατήρηση του συνεχούς διαλόγου με την επενδυτική κοινότητα και οικοδόμηση ισχυρότερων σχέσεων με εν δυνάμει μελλοντικούς επενδυτές.
  • Οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους επενδυτές και με τους Οίκους Αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, με ταυτόχρονη παροχή του συνόλου της αναγκαίας και απαραίτητης πληροφορίας.
  • Εφαρμογή και επέκταση της υφιστάμενης ενεργούς διαχείρισης της βραχυχρόνιας ρευστότητας και των κρατικών ταμειακών διαθεσίμων καθώς και των διαθεσίμων του συνόλου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, βάσει μιας συνολικής θεώρησης που αντιμετωπίζει τους πάντες ως μέρος ενός ολοκληρωμένου λειτουργικού συνόλου.