Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2628/6.7.1998 (ΦΕΚ 151 Α’), 3965/18.5.2011 (ΦΕΚ 113 Α’) και 4223/31.12.2013 (ΦΕΚ 287 Α') με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα. Εκσυγχρονισμός Ο.Δ.ΔΗ.Χ. με τον νόμο 4941/2022 (ΦΕΚ 113/Α).