Εταιρείες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητες Πιστοληπτική Ικανότητα Προοπτική

Ημερομηνία Τελευταίας Αξιολόγησης

MOODY'S B1 Σταθερή Μάρτιος 2019
FITCH BB- Σταθερή Αύγουστος 2018
STANDARD & POOR'S BB- Θετική Οκτώβριος 2019
RATING AND INVESTMENT B+ Θετική Απρίλιος 2019
DBRS BB (LOW) Θετική Νοέμβριος  2019