Εταιρείες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητες Πιστοληπτική Ικανότητα Προοπτική

Ημερομηνία Τελευταίας Αξιολόγησης

MOODY'S B3 Θετική Φεβρουάριος 2018
FITCH B Θετική Φεβρουάριος 2018
STANDARD & POOR'S B Θετική Ιανουάριος 2018
RATING AND INVESTMENT CCC+ Θετική Απρίλιος 2018
DBRS B Θετική Μάιος 2018