Εταιρείες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητες Πιστοληπτική Ικανότητα Προοπτική

Ημερομηνία Τελευταίας Αξιολόγησης

MOODY'S B1 Σταθερή Μάρτιος 2019
FITCH BB Θετική Ιανουάριος 2020
STANDARD & POOR'S BB- Θετική Οκτώβριος 2019
RATING AND INVESTMENT BB Σταθερή Δεκέμβριος  2019
DBRS BB (LOW) Θετική Νοέμβριος  2019