Εταιρείες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητες Πιστοληπτική Ικανότητα Προοπτική

Ημερομηνία Τελευταίας Αξιολόγησης

MOODY'S B3 Θετική Φεβρουάριος 2018
FITCH BB- Σταθερή Αυγουστος 2018
STANDARD & POOR'S B+ Θετική Ιούλιος 2018
RATING AND INVESTMENT B Σταθερή Σεπτέμβριος 2018
DBRS B (HIGH) Θετική Ιούνιος 2018