Με την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο 2018, προκύπτουν προκλήσεις που σχετίζονται κυρίως με την κάλυψη των μελλοντικών μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους.

Ως εκ τούτου ο ΟΔΔΗΧ έχει θέσει τους ακόλουθους βασικούς στόχους αναφορικά με τη μελλοντική στρατηγική διαχείρισης δημοσίου χρέους:

  • Κάλυψη των ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του ΕΔ μέσω μίας συνεχούς και μόνιμης πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, βασιζόμενη σε μία αποτελεσματική στρατηγική προσέγγισης επενδυτών.
  • Ενεργός διαχείριση των κινδύνων αγοράς που ενυπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δημόσιου χρέους.
  • Διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων τόσο του Ελληνικού Δημοσίου όσο και των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
  • Διαχείριση της βραχυχρόνιας ταμειακής ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου.